ห้องพัก

4 ชั้น 4 แบบ

ทุกชั้นของโรงแรมโฮเทล เดอ ออริจิ้นถูกออกแบบให้มีองค์ประกอบของธาตุทั้งสี่คือ ดิน น้ำ ลม ไฟ นั่นเอง.

ห้องชั้นแรก

มีชื่อว่า “ห้องฝาไหล” ซึ่งถูกออกแบบให้มีองค์ประกอบของธาตุดินและชนพื้นเมืองล้านนาในจังหวัดเชียงใหม่
โดย ชนกลุ่มนี้ในอดีต ทำการเกษตรเป็นส่วนใหญ่และดินจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งในการเกษตร ห้องพักจึงถูกตกแต่งด้วยฝาไหล และเลือกใช้ตัวอักษรล้านนาโบราณที่บรรจงทำขึ้นมาเพื่อเสริมความเป็นศิริมงคล แก่ผู้เข้าพักโดยอักษรล้านนามีความหมายดังนี้

อยู่เย็นเป็นสุข
อายุมั่นขวัญยืน
หลับฮื้อได้เงินหมื่น ตื่นฮื้อได้เงินแสน
อยู่ก่ขอหื้อมีจัย
ไปก่ขอหื้อมีโจ้กมีลาภ
กึ๊ดหวังสิ่งใดก่ขอหื้อได้ดั่งใจ๋


อยู่เย็นเป็นสุข
อายุมั่นขวัญยืน
หลับก็ได้เงินหมื่น ตื่นก็ได้เงินแสน
อยู่ก็ขอให้มีชัย
ไปก็ขอให้มีโชคมีลาภ
คิดหวังสิ่งใดก็ขอให้ได้ดั่งใจ

ห้องชั้นที่สอง

มี ชื่อว่า “ห้องกุลาดำ” ถูกออกแบบให้มีองค์ประกอบของธาตุน้ำและมีกลิ่นอายของชาวอินเดียซึ่งนับถือ และบูชาน้ำเป็นสิ่งศักดิ์สิทธ์ทางศาสนา ห้องนี้จึงใช้รูปภาพทัชมาฮาลและแม่น้ำยมุนาเพื่อสื่อถึงความเป็นอินเดีย ส่วนทัชมาฮาลนั้นสร้างด้วยหินอ่อนสีขาวทั้งหมดและเป็นสถาปัตยกรรมแห่งความ รักที่สวยงามที่สุดในโลกที่สร้างขึ้นโดยสมเด็จพระจักรพรรดิแห่งราชวงศ์โมกุล ผู้มีความรักที่มั่นคงต่อพระมเหสีของพระองค์

ห้องชั้นที่สาม

มี ชื่อว่า “ห้องกุลาขาว” ถูกออกแบบให้มีสถาปัตยกรรมทางยุโรปและมีองค์ประกอบของธาตุลม ซึ่งเป็นชนชาติยุโรปที่ล่องเรือใบโดยใช้ลมเป็นเครื่องมือในการแล่นเรือเพื่อ เดินทางมาในประเทศไทย ห้องนี้จึงใช้สัญลักษณ์ เมฆเป็นตัวแทนของธาตุลม และผสมผสานความเชื่อในเรื่องของจักรราศีเพื่อเพิ่มความเป็นศิริมงคลแก่ผู้ เข้าพัก

 

ห้องชั้นที่สี่

มีชื่อว่า “ห้องหัวเฉียว” ซึ่งหมายถึงชาวจีนโพ้นทะเลที่อพยพมาจากเมืองจีน เข้ามาในประเทศไทยและเดินทางโดยเรือหางแมงป่องเพื่อเข้ามาค้าขายและตั้ง รกรากในจังหวัดเชียงใหม่ การออกแบบได้คำนึงถึงองค์ประกอบของธาตุที่เป็นตัวแทนของความเจริญรุ่งเรือง คือธาตุไฟ และได้นำเอาตัวอักษรมงคลของจีนมาใช้เพื่อเพิ่มความเป็นศิริมงคลแก่ผู้เข้า พัก

อักษรมงคลของจีน  ยื่อจิ้นโต้วจิน  (日进斗金) เกิดจาการประกอบรวมกันของตัวอักษรจีน 4 คำดังนี้
1.    ยื่อ 日 แปลว่า  วัน, เวลา
2.    จิ้น 进 แปลว่า  เข้า, ด้านใน
3.    โต้ว 斗 แปลว่า  ต่อสู้, แข่งขัน
4.    จิน 金  แปลว่า  ทองคำ
อักษร มงคล 4 คำนี้พอนำเอามารวมกันกลายมาเป็นคำเต็มว่า ยื่อจิ้นโต้วจิน  (日进斗金) มีความหมายว่า “ทุกวันมีโชคมีชัย” หรือ “ชัยชนะเงินทองเข้ามาหาทุกวัน”